Logohrátky

Pro děti nabízíme kurzy logopedie. Každou středu od 9:30-10:30 hod a od 10:30-11:30 hod. Cena je 50 Kč za lekci. V případě zájmu, prosím vyplňte přihlášku.

Přihláška a letáček:

Přihláška do kroužků univerzální logohratky letak

Informace o kurzu

Hlavním cílem kroužku je celkové zlepšení verbálního projevu ve všech jeho rovinách. Zaměřujeme se nejen na zlepšení správné výslovnosti, ale také na celkový rozvoj slovní zásoby, chápání gramatických pravidel řeči a celkovou motivaci k mluvení. Dále hravou formou rozvíjíme sociální dovednosti, které pomohou dítěti k lepšímu začlenění do dětského kolektivu. Náplní kroužku jsou:

  • Dechové, fonační a artikulační cvičení
  • Cvičení pro rozvoj hybnosti jazyka, rtů a celkově mimického svalstva
  • Grafomotorická cvičení
  • Cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání
  • Cvičení pro rozvoj paměti, pozornosti a prostorové orientace
  • Upevňování správné výslovnosti ve formě říkanek a písniček

Každá hodina je rozdělena na tři části:

Úvodní část slouží k procvičení oromotorického svalstva (jazyka, rtů a tváří), děláme dechové, fonační a artikulační cvičení. Hlavní část je věnována práci s didaktickými materiály a pracovními listy, které následně děti dostávají domů. Zde se procvičuje zejména velmi důležité sluchové vnímání, zrakové vnímání a logické myšlení. V závěru hodiny si zazpíváme písničky, povíme říkanky, zahrajeme kolektivní hru a na úplném konci každé hodiny dostanou děti odměnu za pozornost a snahu.

Kroužek probíhá bez přítomnosti rodičů, ale rodiče mají v průběhu celého pololetí možnost konzultovat stav dítěte s logopedkou, která kroužek vede.

Kroužek je vhodný nejen jako prevence dnes velmi častých potíží v řeči, ale také jako doplňková terapie pro děti, které již navštěvují individuální logopedii.

Kroužek je určen pro děti ve věku 2-7 let.